Työpoliittinen aikakauskirja pyysi Juha Eskelistä ja Mikko Valtakaria (MDI) kokemaan kokemuksia vaikutusten arvioinnin käytännön haasteista. Lehdessä 15.10.2020 julkaistu artikkeli perustuu viimeaikaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin työllisyyden hoidon toimenpiteiden erityisesti erilaisten kokeilujen vaikutuksista.

Eskelisen ja Valtakarin tunnistamat haasteet liittyvät mm. päätöksentekijöiden nopeaan tiedonsaantitarpeeseen, käytettäviin tietoaineistoihin sekä todenmukaisen vertailuasetelman luomiseen. Monet haasteet voidaan välttää, jos arviointi suunnitellaan hyvissä ajoin samalla, kun itse toimenpidettä suunnitellaan. Vaikka artikkeli keskittyy työllisyyden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, vastaavat haasteet koskevat myös muita yhteiskunnan alueita.

Tutustu:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162481/31487753_TEM_tyopoliittinen_3_2020.pdf