Tutkimuksessa tarkasteltiin Nordean työntekijöiden työhyvinvointia ja suorituskykyä työelämän tutkimuksessa vahvan jalansijan saaneen työn vaatimukset ja voimavarat – mallin kautta. Tulokset osoittivat, että työn hallinta ja oppimisen mahdollisuudet ovat työntekijöille voimavaroja, jotka vahvistavat työn imua ja vähentävät uupumusta. Tällä puolestaan on myönteinen yhteys työntekijöiden suorituskykyyn. Yhteys ei ole vain työntekijöiden subjektiiviseen kokemukseen suorituskyvystä, vaan tutkimus osoitti, että näillä voimavaroilla on selkeä yhteys myös objektiivisesti mitattuun työn tuottavuuteen. Tuottavuutta tarkasteltiin työntekijöiden asiakaspalvelun tulosten pohjalta. Juha Eskelinen vastasi tutkimusryhmässä erityisesti tuottavuuden mittaamisesta.

Aineiston keruu tapahtui tutkimuksessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto ja Nordea Life. Tutkimusartikkelin tekoa tuki Liikesivistysrahasto.

Linkki vertaisarvioituun artikkeliin lehdessä Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOEPP-01-2021-0014/full/html