Ammatillista koulutusta ja työllistymistä tukevia palveluja vaikuttavasti Helsingissä

no image

Stadin osaamiskeskus (https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/) on maahanmuuttajille suunnattu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ammatillista koulutusta sekä työllistymispalveluja maahanmuuttajataustaisille henkilöille.  MDI Public Oy, DiaLoog ja Melkior Oy toteuttivat yhteistyössä sen toiminnan vaikuttavuusarvioinnin. Stadin osaamiskeskuksen toiminta on ollut sekä Helsingissä että valtakunnallisesti uudenlaista palvelua. Arviointi osoittaa, että Stadin osaamiskeskuksen monisektoriselle ja moniammatilliselle ”yhden luukun periaatteella” toimivalle palvelulle on ollut tarvetta. Stadin…

Tunnustus vuoden 2020 työvoima ja työmarkkinat – artikkelista

no image

Työpoliittisen aikakauskirjan toimitusneuvosto on antanut Juha Eskeliselle ja Mikko Valtakarille (MDI Public Oy) tunnustuksen vuoden 2020 työvoima ja työmarkkinat -artikkelista. Kriteereinä valinnalle ovat olleet artikkelin tutkimuksellinen laatu ja merkitys työpolitiikan kannalta. Artikkeli on Työpoliittisen aikakauskirjan numerossa 3/2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162481/31487753_TEM_tyopoliittinen_3_2020.pdf

Työnvälitystä tehostettu Varsinais-Suomessa

no image

MDI ja Melkior selvittivät Varsinais-Suomessa kokeillun Tehostettu työnvälitys – palvelun tuloksellisuutta. Palvelu perustuu TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviiseen yhteistyöhön. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta joiden työllistyminen omin toimin on vaikeaa. Tutustu:…

Vaikutusten arvioinnin käytännön haasteita

no image

Työpoliittinen aikakauskirja pyysi Juha Eskelistä ja Mikko Valtakaria (MDI) kokemaan kokemuksia vaikutusten arvioinnin käytännön haasteista. Lehdessä 15.10.2020 julkaistu artikkeli perustuu viimeaikaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin työllisyyden hoidon toimenpiteiden erityisesti erilaisten kokeilujen vaikutuksista. Eskelisen ja Valtakarin tunnistamat haasteet liittyvät mm. päätöksentekijöiden nopeaan tiedonsaantitarpeeseen, käytettäviin tietoaineistoihin sekä todenmukaisen vertailuasetelman luomiseen. Monet haasteet voidaan välttää, jos arviointi suunnitellaan hyvissä…

Tutkimukset osoittavat: Työhyvinvointi kannattaa

no image

Ansioituneet taloustieteilijät Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas ovat koonneet yksiin kansiin tekemänsä tutkimukset työoloja koskevista tutkimuksista. Laajoihin yritysaineistoihin ja työpaikkojen työoloja koskeviin kyselyihin perustuvat tutkimukset osoittavat, että hyvät työolot lisäävät tuottavuutta ja pidentävät työuria. Raportti ”Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus” ilmestyi Teollisuuden Palkansaajat TP ry:n Edistys-julkaisusarjassa. Juha Eskelinen osallistui raportin ohjausryhmän työhön. Tutustu: https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-raportit/tyohyvinvointi-kannattaa.-tyoolot-tyotyytyvaisyys-ja-tuottavuus.html

Siltasopimuksilla myönteistä vaikutusta alueiden kehittämiseen

no image

Valtio ja eräät Suomen rakennemuutoksen kanssa painivat alueet ottaneet käyttöön siltasopimusten toimintamallin alueiden kasvun pullonkaulojen tunnistamiseksi ja ratkomiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama  ja MDI:n toteuttama selvitys osoittaa, että siltasopimuksilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten yhteistyön tiivistyminen valtioneuvoston ja alueiden välillä. Selvitys tuo esiin myös tilastoissa ilmeneviä myönteisiä vaikutuksia. Yhtenä tietona selvityksessä hyödynnettiin Melkior Oy:n…

Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisia toimia tuetaan vaikuttavuuden seurannalla

no image

Suomessa toteutetaan parin seuraavan vuoden aikana koulutuskokonaisuuksia, joilla pyritään vastaamaan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin nopeasti. Koulutuksilla tähdätään työllisyyden edistämiseen ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen. Uusien toimintatapojen ja yhteistyön vaikuttavuuden seurataan ja tukeen on käynnistynyt valtioneuvoston rahoittama tutkimus- ja selvityshankke. Melkior Oy on mukana tässä MDI Public Oy:n ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehittämässä koulutushankkeita tukevaa…

Business Finlandin ihmiskeskeisillä ohjelmilla on vaikuttavuutta

no image

Business Finlandin ihmiskeskeiset ohjelmat lisäävät asiakasyritysten osaamista ja myyntiä, luovat työpaikkoja sekä edistävät arvonluontia ja asiakaskokemusta. Tätä osoittaa Liideri-, Fiilis-, Luovimo- ja Lifestyle-ohjelmista tehty ulkoinen arviointi. Melkior Oy oli mukana Owal Group Oy:n vetämässä työryhmässä toteuttamassa arviointia. Tutustu: https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2020/fff-ja-ohjelma-arvioinnit/#ac99887f https://www.businessfinland.fi/49cab7/globalassets/julkaisut/business-finland/vaikuttavuus/evaluation_customerexperience_creativeindustries_humancentricbusiness_2_2020.pdf  

Nuoret hyötyvät monialaisia palveluita tarjoavista Ohjaamoista

no image

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva vaikuttavuusarviointi osoittaa, että nuorille suunnatut Ohjaamot pystyvät palvelemaan nuoria kokonaisvaltaisesti, ja nuoret saavat palvelut pääsääntöisesti nopeammin kuin TE-toimistossa. Yhteiskunnan kannalta hyödyt kattavat Ohjaamo-toiminnan kustannukset. Arvioinnin toteutti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtama tutkimusryhmä. Melkior Oy:n vastuulla oli arvioida tilastollisesti, kuinka ohjaamopalvelut ovat vaikuttaneet osallistuneiden nuorten tilanteeseen sekä millaisia taloudellisia vaikutuksia Ohjaamoilla on…

Melkior mukana kahdessa Vuoden 2018 työympäristöteko -finaalin hankkeessa

no image

Rikosseuraamuslaitoksen Vaikuttavien vankilapalvelujen, toimintakulttuurin ja vankilaympäristön määrittely ja Puolustusvoimien Työ- ja oppimisympäristökonseptin kehittäminen ovat ehdolla Vuoden työympäristöteko 2018 -kilpailussa. Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat toteuttivat hankkeet yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kumppaneinaan Workspace Oy, Delfoi Oy ja Melkior Oy. Rikosseuraamuslaitoksen hankkeessa oli mukana lisäksi Marketing Clinic Finland Oy. Tutustu: https://www.rakli.fi/rakli-tiedottaa/vuoden-tyoymparistoteko-kilpailu-kokoaa-vuoden-2018-keskeiset-tyoymparistoteot/